MALEZAS EN CULTIVOS

Brachiaria extensa = Brachiaria platyphylla
 
Pasto brachiaria
(broadleaf platyphylla)
Brachiaria platyphylla
College of Agriculture - Auburn University - USA
Pasto brachiaria
Brachiaria platyphylla
College of Agriculture - Auburn University - USA
Pasto brachiaria
Brachiaria platyphylla
College of Agriculture - Auburn University - USA
Pasto brachiaria
Brachiaria platyphylla
Department of Plant Pathology Physiology & Weed Science
Virginia Technological University - USA
Pasto brachiaria

MALEZAS EN CULTIVOS

AGRICULTURA CONSTRUCCION Y GANADERIA EN ARGENTINA